Friday, May 10, 2013

PG Strike Gundam

PG Strike Gundam
Modeled by avalon1272.

Nice!