Thursday, November 9, 2017

New Bandai BB Senshi SanGokuDen revive model kits revealed!

To celebrate the 10th anniversary of BB Sengokuden series, Bandai announced to release below new revive model kits!
You can preorder them now at our online store.

BB412 DiaoChan Qubeley & General's Palanquin

 BB411 HuangGai Gouf & Six Combining Weapon Set B


BB410 DianWei Asshimar, JiaXu Ashtaron, Siege Weapon & Six Combining Weapon Set A


BB409 YuanShao Bawoo & YuXi


BB408 YuanShu Zssa & TianKaiZhuang


BB407 DongZhuo Zaku & BuDuiBing


BB406 GongSun Zan Ez-8 & Four Symbols Ogre Armor Chariot


BB405 HuZhen Gyan & BuDuiBing