Wednesday, November 19, 2014

HGBF Gundam Ez-SR

New HGBF Gundam Ez-SR, photo reviewed by denderop.