Monday, July 22, 2013

P-47D Thunderbolt

P-47D Thunderbolt
1/48 Tamiya kit
Modeled by Vyacheslav Demchenko
Nice.