Monday, June 24, 2013

MG Hi-v Gundam

MG Hi-v Gundam.
Modeled by soma.

Nice.